Witaj, visitor! [ Zarejestruj | Zaloguj

Regulamin

REGULAMIN SERWISU E-PLAY GO

Użyte terminy i definicje

E-PLAY GO – ogłoszeniowy serwis internetowy umożliwiający w trybie on-line zamieszczanie ogłoszeń reklamowych kupna i sprzedaży towarów i usług, którego właścicielem jest firma E-play Consulting Ltd. zarejestrowana w Companies House, Cardiff 17.04.2015 , posiadająca Company Number 9548167, z siedzibą w Londynie SW20 8DN, 590 Kingston Road, Wielka Brytania, adres e-mail: office@e-play.eu lub biuro@e-play.pl

Ogłoszenie – jest to proces polegający na wystawieniu Towaru lub Usługi na sprzedaż lub kupno. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia w E-PLAY GO pobierana jest opłata zależna od sposobu promocji i terminu ukazywania się ogłoszenia.

Towar – usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż.

Konto – jest to stworzony przez system obsługi profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w serwisie ogłoszeniowym. Użytkownik może być zarówno Kupującym jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.

Opinia – jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu zakupu lub sprzedaży towaru lub usługi umieszczana pod ogłoszeniem w formie komentarza.

Opis Ogłoszenia – zawiera opis sprzedawanego lub kupowanego Towaru lub Usługi, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.

Sprzedający – jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary lub Usługi w serwisie E-PLAY GO niezależnie od ich rodzaju.

Kupujący – jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Towary lub Usługi oferowane w serwisie E-PLAY GO.

Kontrahent – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

      I. Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie:
  • osoby fizyczne, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, znajdującego się na stronie: http://e-playgo.com/register i podania nazwy, pod którą Użytkownik będzie występował w serwisie E-PLAY GO, czyli tzw. loginu, hasła oraz adresu e-mail. Login nie może zawierać członu z elementami: „www” oraz „pl”.
 3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a E-PLAY GO dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi reklamowe świadczone przez spółkę E-play Consulting Ltd. w ramach serwisu E-PLAY GO. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. II.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia Towaru lub Usługi na sprzedaż lub jego zakupu w serwisie E-PLAY GO.
 5. Aktywowane konto Użytkownika oznacza, że Użytkownik może za jego pomocą wstawiać swoje ogłoszenia aby zawrzeć transakcję kupna oraz sprzedaży. By w pełni korzystać z usług oferowanych przez serwis E-PLAY GO, należy również dokonać opłaty za aktywowanie konta poprzez dokonanie transakcji zakupu dostępu.
 6. Należy w tym celu wypełnić formularz danych osobowych znajdujący się na stronie https://e-playgo.com/register , który następnie zostanie zweryfikowany przez pracownika serwisu. W przypadku aktywowania konta należy podać:
  • imię,
  • nazwisko,
  • dokładny adres zamieszkania (korespondencyjny),
  • adres mailowy,
  • numer telefonu.
 7. Pozytywne zakończenie tej procedury umożliwia Użytkownikowi dokonywanie umieszczania ogłoszeń w serwisie, oraz korzystania z możliwości promocyjnych. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawdziwych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym E-PLAY GO, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 9. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia działania serwisu, a w szczególności na przekazanie ich osobom będącym stroną transakcji.
 10. Rejestrując się, Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników serwisu.II. Konta
 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych.
 2. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, przez który wysyła oświadczenie o chęci zlikwidowania konta w serwisie E-PLAY GO. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu kilku dni roboczych.
 6. Konto Użytkownika, który wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w serwisie ogłoszeniowym, może zostać zablokowane.
 7. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostaje poinformowany. Korzystanie z ofert jest możliwe bezpośrednio po rejestracji i aktywacji konta. Aktywacja polega na kliknięciu w link, otrzymany drogą mailową po rejestracji.
 8. Wystawianie ogłoszeń jest możliwe po wykonaniu przelewu weryfikacyjnego z konta bankowego lub Paypall,  i przesłania wymaganych dokumentów. Zgłoszenie konta do weryfikacji jest dobrowolne.
 9. Użytkownik zarejestrowany w serwisie przed dniem 01.03.2017 r., którego konto zostało w pełni zweryfikowane, otrzymuje jednorazowo 30-to dniową możliwość korzystania z serwisu wolną od opłat rejestracyjnych. Płatność za usługę zamieszczania ogłoszeń serwis E-PLAY GO wprowadza od dnia 01.04.2017 dla wszystkich jego użytkowników.
 10. Serwis E-PLAY GO zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez serwis w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone.
 11. Użytkownik, którego konto zostało uprzednio zablokowane, po odblokowaniu jest zobowiązany do ponownej pełnej weryfikacji swoich danych, aby móc wystawiać oferty sprzedaży w serwisie.

  III. Transakcje kupna i sprzedaży
 1. E-PLAY GO umożliwia Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń w celu zawierania umów kupna i sprzedaży Towarów i Usług na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Serwis E-PLAY GO nie jest stroną transakcji dokonywanych między Użytkownikami oraz nie gwarantuje, że zawarcie umowy będzie możliwe.
 2. W ramach serwisu E-PLAY GO rozróżniamy dwa rodzaje transakcji:
  • „Kupno” – w ramach tej transakcji Sprzedający określa z góry cenę za Towar lub Usługę. Oferta taka może być jedno przedmiotowa lub wielo przedmiotowa.
  • „Sprzedaż” – w ramach tej transakcji Kupujący wystawia swoją propozycję cenową dla potencjalnego Kupującego.
 3. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami, na jakich Sprzedający lub Kupujący jest gotów dany Towar lub Usługę sprzedać.
 4. Użytkownik ma obowiązek posiadania aktualnych danych adresowych oraz kontaktowych zawartych w zakładce „Moje dane” w momencie wystawienia oferty ogłoszeniowej oraz w przypadku chęci dokonania zakupu.
 5. Każda aktywność Kupującego i/lub Sprzedającego, wyrażona poprzez wzięcie udziału w ogłoszeniu, zobowiązuje do realizacji określonego świadczenia.
 6. Każde ogłoszenie może zostać zweryfikowane przez administratora pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem.
 7. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania w formie ogłoszenia na sprzedaż Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje, a w szczególności Towarów Zakazanych.
 8. Towary prezentowane w ogłoszeniach serwisu muszą być dokładnie opisane. Użytkownik wystawiający ogłoszenie jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 9. Wszystkie oferowane kwoty za towary lub usługi są cenami brutto (z VAT). Niedozwolone jest doliczanie do ceny końcowej innych kosztów, z wyjątkiem opłaty za transport/przesyłkę (koszt opakowania i przesyłki pocztowej). Opis nie może też zawierać oświadczenia, iż oferowana cena za Towar lub Usługę jest ceną netto (bez VAT).
 10. Proponowane przez Użytkowników ceny jak i inne warunki są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających serwis E-PLAY GO.
 11. Przedmiot oferowany w ogłoszeniu należy umieścić w takiej kategorii, która najdokładniej opisuje oferowany Towar. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o umieszczeniu Towaru w niewłaściwej kategorii. Jeśli w okresie 2 dni od otrzymania informacji Użytkownik nie dokona stosownej zmiany, administrator może usunąć skorygować i przenieść prezentowany Towar do właściwej kategorii.
 12. Ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu na prośbę zamieszczającego po pisemnym zgłoszeniu tego faktu do administracji serwisu E-PLAY GO.
 13. Opis oferowanego Towaru lub Usługi muszą być jednoznacznie związane z przedmiotem, którego dotyczy. Powinny one dotyczyć:
  • marki przedmiotu lub usługi,
  • producenta przedmiotu,
  • kategorii, z którą jest związany przedmiot,
  • typem/rodzajem przedmiotu.
 14. Celem umieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach tych ogłoszeń nie są wiążące, a prezentacje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.
 15. Ogłoszenia użytkownika zostają automatycznie zakończone, po przekroczeniu terminu ważności zgłoszonej podczas prezentacji ogłoszenia.IV. Płatności
 1. Usługi świadczone przez E-play Consulting Ltd. W ramach serwisu E-PLAY GO są bezpłatne, tylko reklamowanie dodatkowe podlega ustalonym opłatom. Wysokość opłat, zasady naliczania oraz opłaty należności są opisane na stronie PŁATNOŚCI
 2. E-PLAY GO zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku opłat. Zmiany będą następować zgodnie z zasadami zmiany w Regulaminie.
 3. E-PLAY GO zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach promocji ograniczonych czasowo, na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.V. Opinie
 1. Każda ze stron może wystawić opinię w formie komentarza po sfinalizowaniu transakcji. Opinie widoczne są dla wszystkich Użytkowników po ich wystawieniu.
 2. Opinia nie może obrażać osoby, dla której jest wystawiana oraz naruszać zasad dobrych obyczajów.
 3. Opinia powinna być opisem najdokładniej odzwierciedlającym proces przebiegu transakcji i wiarygodności prezentowanego Towaru lub Usługi.
 4. Wystawianie opinii pomiędzy powiązanymi kontami (np. kontami osób spokrewnionych) jest zabronione z uwagi na zapewnienie bezstronności wystawianych opinii.
 5. Opinia jest prywatnym odczuciem Użytkownika, a serwis E-PLAY GO może ją usunąć jedynie w uzasadnionych przypadkach.VI. Zasady i odpowiedzialność E-PLAY GO
 1. Pełną odpowiedzialność za Towary i Usługi wystawiane przez Sprzedających i Kupujących w ramach serwisu ogłoszeniowego E-PLAY GO ponoszą jego Użytkownicy. Serwis zastrzega sobie jednak prawo do zmiany kategorii, w jakiej jest wyświetlany dany Towar oraz usunięcie ogłoszenia w uzasadnionych przypadkach.
 2. E-PLAY GO stosownie do pkt. I Regulaminu, umożliwia prowadzenie promocji Towarów i Usług w trybie on-line, nie ponosi jednak odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Towarów, bezpieczeństwo transakcji oraz prawdziwość opisów oferowanych Towarów należących do Użytkowników serwisu, a także nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu oraz za nie wywiązanie się z zawieranych przez Użytkownika transakcji.
 3. E-PLAY GO zastrzega sobie możliwość usuwania bądź blokowania Użytkowników łamiących którykolwiek z warunków Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania ogłoszeń, budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem (oraz listą Towarów zakazanych).
 4. E-PLAY GO dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu ogłoszeniowego, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach Serwisu.
 5. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy na terenie Wielkiej Brytanii.VII. Regulamin
 1. Serwis E-PLAY GO zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 2. W przypadku, gdy serwis E-PLAY GO wprowadzi nowe postanowienia w niniejszym Regulaminie, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem, a serwisem. Po 30 dniach od odstąpienia od akceptacji ogłoszenia użytkownika zostaną automatycznie zakończone, a po 60 dniach jego konto usunięte.VIII. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku we własnym zakresie informacje o dokonywanych przez niego transakcjach za pomocą E-PLAY GO.
 2. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa niniejszy Regulamin.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Facebook E-play NEWS

Dodane dzisiaj

 • No ads viewed yet.

Przydatne wiadomości

- jeśli chcesz coś sprzedać szybciej, skorzystaj z opcji "rolling", jest ona płatna ale prezentuje ogłoszenie na głównej stronie w pasku reklamowym,
- jeśli chcesz dodać dodatkowe ogłoszenia, możesz wykupić Pakiet Premium
- w każdej chwili możesz skorzystać z opcji "edycja", jeśli uważasz, że w zamieszczonym ogłoszeniu jest błąd.
- możesz przy swoim ogłoszeniu zamieścić do trzech fotografii. Zdjęcia nie są formatowane, dbaj o utrzymanie rozmiaru i dobrą rozdzielczość podczas zamieszczania zdjęć.
- płatności za zamieszczanie ogłoszeń możesz dokonać karta, PayPal (jeśli masz tam swoje konto) lub przelewem bankowym.
- pamiętaj o odznaczaniu ogłoszeń nieaktualnych na swoim Panelu Klienta.